มิถุนายน 16, 2021
  • มิถุนายน 16, 2021

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา      กลุ่มสมาชิกรัฐสภาผู้ประสงค์จะมีสื่อกลางติดต่อระหว่างสมาชิกและองค์กรอื่น ๆและ

สนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกรัฐสภา ไม่ได้มีวัตถุประสงค์จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อแสวงหาผล

กำไรใดๆ   กลุ่มบุคคลที่มาร่วมจัดทำเป็นอดีต สส. และอดีตสว.และมีพนักงานผู้ชี่ยวชาญ

คอยให้คำแนะนำ

นโยบาย         เนื่องจากเป็นเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมวลสมาชิกกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิก

รัฐสภา  และสส.-สว.ปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงยึดนโยบายและวัตถุประสงค์ของสมาคมสมาชิก

รัฐสภาไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยเคร่งครัด คือ

  1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ
  2. ส่งเสริมการปกครองโดยมีรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย
  3. สนับสนุนปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ
  4. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิกสมาคม องค์กรรัฐสภาไทยและ

นานาชาติ

  1. เสริมสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์สมาชิกรัฐสภาไทย
  2. ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมรัฐสภาไทยและแก่ประเทศชาติ
  3. เผยแพร่ข่าวสารระหว่างมวลสมาชิกและประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดี
  4. รักษาความเป็นกลาง ไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือ

พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด