พฤษภาคม 16, 2021
  • พฤษภาคม 16, 2021
  • Home
  • แนะนำสมาชิกรัฐสภา

แนะนำสมาชิกรัฐสภา

 

 

ประวัติ

นาย ชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน

 

อาชีพปัจจุบัน : ประธานรัฐสภาคนปัจจุยัน และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์

หัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์

สถานภาพสมรส : มีบุตร 1 คน เป็นชาย1 คน

สัญชาติ : ไทย

เชื้อชาติ : ไทย

ศาสนา : พุทธ

วันเกิด : 28 กรกฎาคม 2481, ณ จ.ตรัง

เป็นบุตรคนที่ : 3 ในจำนวนพี่น้อง 8

บิดา : นายนิยม หลีกภัย รับราชการครู

มารดา : นางถ้วน หลีกภัย ค้าขาย

ที่อยู่ปัจจุบัน : 183 ถนนวิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ (075) 218525

การศึกษา :

โรงเรียนวัดควนวิเศษ จ.ตรัง

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษ จ.ตรัง

โรงเรียนตรังวิทยา จ.ตรัง

โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร)

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530

อบรม ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตไทย (นบ.ท.) สำนักอบรมศึกษาวิชากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา (สมัยที่17)

ประวัติการทำงาน :

ทนายความ

ประธาน สภาผู้แทนราษฎร 2529-2531

รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงยุติธรรม 2518

รัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี 2519

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม 2523

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ 2524

รัฐมตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2525-2526

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ 2526-2529

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข (สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี) 2531-2533

รองนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สมัยพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี) 2533-2534

นายกรัฐมนตรี (คนที่ 20) 23 กันยายน 2536-19 พฤษภาคม 2538

19 พ.ค.-ก.ค. 2538 รักษาการนายกรัฐมนตรี

ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร 14 ก.ค. 2538

อาจารย์พิเศษ แผนกวิชานิติเวช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อุปนายก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พรรคการเมือง :

พรรคประชาธิปัตย์ 2512

รองหัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์ 2532-ม.ค. 2534

หัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์ 2534-,471)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : ม.ป.ช., มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, 2525

                                ม.ว.ม., มหาวิชรมงกุฎ, 2524

                                ป.ช., ประถมาภรณ์ช้างเผือก, 2523

                                ป.ม., ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, 2522

รางวัลอื่น ๆ :

โล่เกียรติคุณจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯในฐานะลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ, 2528

โล่เกียรติคุณจากสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น, 2530

 

ชื่อ-สกุล :

นายชวน  หลีกภัย

วัน เดือน ปีเกิด :

28 กรกฎาคม 2481

การศึกษา :

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

สถานที่ติดต่อ :

67 ถนนเศรษฐศิริ

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2828 1000

โทรสาร : 0 2828 1071

e-Mail : leekpai.chuan@gmail.com

อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :

  นักการเมือง

ประสบการณ์ที่สำคัญ :

ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (15 สมัย) ตั้งแต่ พ.ศ. 2512

นายกรัฐมนตรี 2 สมัย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รองนายกรัฐมนตรี

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์, ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์

ปัจจุบัน สส. พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด ตรัง และประธานรัฐสภา 31 พค 2562 เป็นต้นมา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2525 (ม.ป.ช.)

–   มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2524 (ม.ว.ม.)

 – ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ พ.ศ. 2541 (ทจว.)

รางวัลอื่น ๆ :

  • โล่เกียรติคุณจากสภาสังคมสงเคราะห์ฯในฐานะลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ, 2528
  • โล่เกียรติคุณจากสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น, 2530