พฤษภาคม 12, 2021
 • พฤษภาคม 12, 2021
 • Home
 • ห้องแนะนำสมาชิกรัฐสภา

ห้องแนะนำสมาชิกรัฐสภา

แนะนำสมาชิกรัฐสภา-ใหม่

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องแนะนำสมาชิกรัฐสภา

เราจะพยาบยามแนะนำให้ท่านผุ้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้รุ้จักกับบรรดา ท่านสส. และสว.ปัจจุบัน ในกรณีที่ท่านสส.และสว.ท่านใดสะดวก จะกรุณานำภาพและประวัติของท่านมาลงไว้ในห้องนี้จะเป็นการดียิ่ง เราจะพยายามนำเสนอท่านา.-สว.ให้มากที่สุดโดยจะทะยอยนำลงตลอด

ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย
อยู่ในวาระเริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

ชวน หลีกภัย (เกิด 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481) เป็นนักการเมืองชาวไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ชวน หลีกภัย เกิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ที่ตำบลท้ายพรุ (ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลทับเที่ยง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 9 คน ของนิยม กับถ้วน หลีกภัย
เมื่อยังเด็ก ชวนมีชื่อเรียกในครอบครัวว่า “เอียด” หมายถึง เล็ก เนื่องจากเป็นคนรูปร่างเล็ก
มีบุตรชายกับภักดิพร สุจริตกุล หนึ่งคน คือ สุรบถ หลีกภัย การศึกษา และวุฒิกิตติมศักดิ์”

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง
มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ และโรงเรียนตรังวิทยา
สำเร็จการศึกษาโรงเรียนศิลปศึกษา แผนกจิตรกรรมและประติมากรรม เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาลัยช่างศิลป์ ในปัจจุบัน)
พ.ศ. 2505 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2507 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษาทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 17
พ.ศ. 2528 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2530 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2536 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2537 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวรรณกรรม (ภาพเขียน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2541 นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
พ.ศ. 2542 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัย San Marcos สาธารณรัฐเปรู
พ.ศ. 2548 รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2552 นิติศาสตร์คุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2557 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[2]
พ.ศ. 2560 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ชวน หลีกภัยเริ่มทำงานเป็นทนายความ และต่อมาได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใน พ.ศ. 2534 ชวนเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหลายกระทรวง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และผู้นำฝ่ายค้าน ใน พ.ศ. 2533 ชวน หลีกภัยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และต่อมาใน พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 1 และวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 สมัยที่ 2 ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ชวนเป็นพลเรือนคนที่สอง นับจากหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้[ต้องการอ้างอิง]

ในเหตุการณ์ 6 ตุลา ถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์พร้อมกับรัฐมนตรีในพรรคประชาธิปัตย์อีก 2 คน คือ ดำรง ลัทธพิพัฒน์ และสุรินทร์ มาศดิตถ์

 

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยแรก) พ.ศ. 2512
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ. 2518
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518 แต่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการแถลงนโยบาย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สาม) พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สี่) พ.ศ. 2522
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2523
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2524
 • รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2525 – 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่ห้า) พ.ศ. 2526
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่หก) พ.ศ. 2529
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529 – 2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เจ็ด) พ.ศ. 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531 – 2532
 • รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2532 – 26 ส.ค. 2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 (ส.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2533)
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (26 ม.ค.2534 – 4 พ.ค. พ.ศ. 2546)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่แปด) พ.ศ. 2535 (22 มี.ค. พ.ศ. 2535)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เก้า) พ.ศ. 2535 (13 ก.ย. พ.ศ. 2535)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 (23 ก.ย. พ.ศ. 2535 – 20 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบ) พ.ศ. 2538 (2 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (4 ส.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ. 2539 (17 พ.ย. พ.ศ. 2539)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (21 ธ.ค. พ.ศ. 2539)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 (9 พ.ย. พ.ศ. 2540 – 8 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2540 (14 พ.ย. พ.ศ. 2540-18 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสอง) พ.ศ. 2544 (6 ม.ค. พ.ศ. 2544)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 (11 มี.ค. พ.ศ. 2544)
 • ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสาม) พ.ศ. 2548 (6 ก.พ. พ.ศ. 2548)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสี่) พ.ศ. 2550 (23 ธ.ค. พ.ศ. 2550)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบห้า) พ.ศ. 2554 (3 ก.ค. พ.ศ. 2554)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบหก) พ.ศ. 2562
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ. 2562
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยแรก) พ.ศ. 2512
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ. 2518
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2518 แต่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาในการแถลงนโยบาย
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สาม) พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2519
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2519
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สี่) พ.ศ. 2522
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2523
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2524
 • รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2525 – 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่ห้า) พ.ศ. 2526
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2526
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่หก) พ.ศ. 2529
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2529 – 2531
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เจ็ด) พ.ศ. 2531
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2531 – 2532
 • รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2532 – 26 ส.ค. 2533
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2533 (ส.ค.- ธ.ค. พ.ศ. 2533)
 • หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (26 ม.ค.2534 – 4 พ.ค. พ.ศ. 2546)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่แปด) พ.ศ. 2535 (22 มี.ค. พ.ศ. 2535)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่เก้า) พ.ศ. 2535 (13 ก.ย. พ.ศ. 2535)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535 (23 ก.ย. พ.ศ. 2535 – 20 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบ) พ.ศ. 2538 (2 ก.ค. พ.ศ. 2538)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2538 (4 ส.ค. พ.ศ. 2538)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบเอ็ด) พ.ศ. 2539 (17 พ.ย. พ.ศ. 2539)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2539 (21 ธ.ค. พ.ศ. 2539)
 • นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2540 (9 พ.ย. พ.ศ. 2540 – 8 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2540 (14 พ.ย. พ.ศ. 2540-18 ก.พ. พ.ศ. 2544)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสอง) พ.ศ. 2544 (6 ม.ค. พ.ศ. 2544)
 • ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2544 (11 มี.ค. พ.ศ. 2544)
 • ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ (พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสาม) พ.ศ. 2548 (6 ก.พ. พ.ศ. 2548)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบสี่) พ.ศ. 2550 (23 ธ.ค. พ.ศ. 2550)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบห้า) พ.ศ. 2554 (3 ก.ค. พ.ศ. 2554)
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สิบหก) พ.ศ. 2562
 • ประธานสภาผู้แทนราษฎร (สมัยที่สอง) พ.ศ. 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ. 2524 – Order of the Crown of Thailand – Special Class (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) พ.ศ. 2541 – Order of Chula Chom Klao – 2nd Class upper (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) (ฝ่ายหน้า)พ.ศ. 2532 – Order of Ramkeerati (Thailand)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

 • พ.ศ. 2536 – เครื่องอิสริยาภรณ์ซิกาตูนา (ชั้นสายสร้อย) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • พ.ศ. 2542 – เครื่องอิสริยาภรณ์พระอาทิตย์แห่งเปรู (ชั้นประถมาภรณ์) สาธารณรัฐเปรู
 • พ.ศ. 2542 – PRT Order of Christ – Grand Cross BAR.png

เครื่องอิสริยาภรณ์ทหารแห่งพระคริสต์ ชั้นประถมาภรณ์

 • พ.ศ. 2543 – Jose Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto (Gran Cruz) สาธารณรัฐนิการากัว
 • พ.ศ. 2543 – Romania’s Star – The High Cross ประเทศโรมาเนีย

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม., 2522)

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช., 2523)

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม., 2524)

มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช., 2525)

ตติยจูลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว., 2539)

 

ทุติยจูลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว., 2541)