กรกฎาคม 25, 2021
  • กรกฎาคม 25, 2021

.

 

นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

สวัสดี ท่านสมาชิกสมาคมรัฐสภาไทยที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม นายอนันตชัย คุณานันทกุล  นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยคนที่หนึ่งมีความสุขและภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดที่จะเรียนกับท่านว่านับตั้งแต่ประเทศไทยมีการปกครองตามระบบรัฐสภาประชาธิปไตยสมาชิกรัฐสภาไทยได้พยายามจัดตั้งสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยตลอดมาเป็นเป็นเวลา เกือบ 88 ปี และในที่สุดด้วยความอุตสาหพยายามร่วมมือร่วมใจของพวกเราที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เราก็มีสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยอย่างสมบูรณ์ จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายอย่างภาคภูมิสมศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 มีชื่อว่า สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 8 ประการ ได้แก่

  1. เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ

2.ส่งเสริมการปกครองโดยมีรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย

3.สนับสนุนปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ

4.สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิกรัฐสภาไทยและนานาชาติ

5.เสริมสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์สมาชิกรัฐสภาไทย

6.ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมรัฐสภาไทยและประเทศชาติ

7.เผยแพร่ข่าวสารระหว่างมวลสมาชิกและประชาชนเพื่อความเข่าใจอันดี

8.เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง ไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินอื่นแก่นักการเมือง

และพรรคการเมืองใด

นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า สามัคคี คือพลัง ความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายาม ความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกรุ่น ทุกสมัย  แต่นี้เป็นเพียงความสำเร็จขั้นที่หนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จที่แท้จริงของสมาคมนี้ คือเมื่อสมาคมได้ทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับสากล ตอบสนองความจำเป็นและต้องการของมวลสมาชิกและเป็นกลไกในการส่งเสริมการปกครองตามระบบรัฐสภาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืนแล้วเท่านั้น

พลัง และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจึงจำเป็นต้องมาช่วยกันเป็นกลไก

เป็นองคาพยพในการขับเคลื่อนสมาคมของเรา ไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงร่วมกัน กระผมเชื่อมั่นว่า ทำด้วยกัน เราทำได้สำเร็จอย่างดียิ่ง ครับ

 

3 กันยายน 2563

 

สวัสดี ท่านสมาชิกสมาคมรัฐสภาไทยที่เคารพรักทุกท่าน

              กระผม นายอนันตชัย คุณานันทกุล นายกสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยคนที่หนึ่งมีความสุขและภาคภูมิใจอย่างยิ่งยวดที่จะเรียนกับท่านว่านับตั้งแต่ประเทศไทยมีการปกครองตามระบบรัฐสภาประชาธิปไตยสมาชิกรัฐสภาไทยได้พยายามจัดตั้งสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยตลอดมาเป็นเป็นเวลา เกือบ 88 ปี และในที่สุดด้วยความอุตสาหพยายามร่วมมือร่วมใจของพวกเราที่เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา เราก็มีสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยอย่างสมบูรณ์ จดทะเบียน ถูกต้องตามกฎหมายอย่างภาคภูมิสมศักดิ์ศรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2563 มีชื่อว่า สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 8 ประการ ได้แก่

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
2. ส่งเสริมการปกครองโดยมีรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย
3. สนับสนุนปฏิญญาสากลแห่งสหประชาชาติ
4. สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมวลสมาชิกรัฐสภาไทยและนานาชาติ
5. เสริมสร้างเกียรติภูมิภาพลักษณ์สมาชิกรัฐสภาไทย
6. ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสมาคมรัฐสภาไทยและประเทศชาติ
7. เผยแพร่ข่าวสารระหว่างมวลสมาชิกและประชาชนเพื่อความเข่าใจอันดี
8. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง ไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินอื่นแก่นักการเมืองและพรรคการเมืองใด  

นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่า สามัคคี คือพลัง ความพยายามนำมาซึ่งความสำเร็จ ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความพยายาม ความร่วมมือร่วมใจของมวลสมาชิกทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทุกรุ่น ทุกสมัย แต่นี้เป็นเพียงความสำเร็จขั้นที่หนึ่งเท่านั้น ความสำเร็จที่แท้จริงของสมาคมนี้ คือเมื่อสมาคมได้ทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับสากล ตอบสนองความจำเป็นและต้องการของมวลสมาชิกและเป็นกลไกในการส่งเสริมการปกครองตามระบบรัฐสภาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้รุ่งเรืองเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืนแล้วเท่านั้น

พลัง และความสามัคคีของมวลสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญจึงจำเป็นต้องมาช่วยกันเป็นกลไกเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อนสมาคมของเรา ไปสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงร่วมกัน กระผมเชื่อมั่นว่า ทำด้วยกัน เราทำได้สำเร็จอย่างดียิ่ง ครับ

 

สวัสดีครับ

3 กันยายน 2563

 

 

The Thai Parliamentary Member Association
President’s speech

Dear respectable members of the Thai Parliamentary Member Association,
I, Anantachai Kunanantakul, as the first president of the Thai Parliamentary Member Association, would like to express my deepest feeling that I am very happy and proud to inform you all that since Thailand has changed the ruling system to the democratic parliamentary system in 2475 B.E. Since then, the members of the parliament tried to establish the association for almost 88 years. Finally, with our exertions and cooperations, we have the association, legally registered on August 6, 2563 B.E.by the name of The Thai Parliamentary Member Association with 8 main objectives:

1. To esteem national institution, religions, the King and constitution.
2. To promote the Democratic form of Government by the democratic parliamentary system
3. To support the universal declaration of United Nations
4. To create good relationship among Thai and International parliamentary members
5. To enhance the Thai parliamentary members’ dignity and image
6. To conduct the beneficial activities for the members of the Thai Parliamentary Member Association and the nation.
7. To disseminate news and information among the members and people for good understanding
8. To promote the Democratic form of Government with the King as the Head of State and remain neutral, not to support any politicians and political parties with money or other resources.

This is to prove that unity is strength. Effort brings success. This success resulted from strong dertermination, and cooperation from all members, both the members of the Senate and the House of Representatives. This is the only the first step success. The real accomplishment of this association is only when it has created well-known name domestically and internationally, has been responsive to the members’ needs and has acted as the mechanism to promote the public governance with the prosperous, progressive, secure, sustainable and democratic parliamentary system with the King as the head of State.

Energy and unity from all members, both ordinary and extraordinary members are needed to become the mechanism and organ to drive our association to accomplish the real goal together. I am confident that by working together, we can do the best.

 

Thank you all very much

Anantachai Kunanantakul
3 September 2563/2020